آزمون و صدور گواهینامه

آزمون و صدور گواهینامه ارزیابی و سنجش مهارت تئوری و عملی شرکت کنندگان در دوره جهت تایید مهارت/شایستگی آنها و اعطای مدارک معتبر و مرتبط با دوره ی آموزشی گذرانده شده، از راه برگزاری آزمونهای استاندارد و تعریف شده برای هر دوره ی آموزشی، به صورت یک یا چند مورد از انواع آزمونها (تستی، تشریحی […]