دپارتمان فنی و مهندسی

  • مشاوره و نظارت بر اجرای بهينه سازی کمي و کيفي روند توليد محصولات جوشي

  • مشاوره و اجرای سامانه های پايش در هنگام بهره برداری (Inservice inspection & monitoring system)

  • تهيه و تنظيم روش های اجرایی جوشکاری و تاييديه آنها (WPS/PQR)

  • روش های اجرایی تستهای غيرمخرب (NDE/NDT Procedures) و مدارک طرح کنترل کيفيت (QCP/ITP)

  • تدوین مدارک و مستندات کیفی

  • استقرار استاندارد ISO 3834

5