دپارتمان اجرای تعمیرات توسط جوشکاری (Repair Welding)

  • مشاوره و ارایه راهکارهای فنی و مهندسی جوش و اجرای عملیاتی جوشکاری تعمیری

  • امکان سنجی اجرای تعمیرات توسط جوشکاری

  • بررسی صرفه اقتصادی و طرح توجیهی

  • تدوین و تنظیم روشهای اجرایی بازرسی پیش از شروع تعمیرات به منظور شناسایی دقیق محلهای معیوب

  • تدوین و تنظیم روشهای اجرایی جوشکاری تعمیری و آماده سازی

  • اجرای جوشکاری تعمیری به همراه تجهیز کارگاه و تامین مواد مصرفی جوشکاری

  • نظارت بر حسن اجرای عملیات توسط کارشناسان خبره و دارای صلاحیت بین المللی

  • اجرای بازرسی پس از پایان تعمیرات مطابق با روشهای اجرایی مدون به منظور اطمینان از درستی و کارآمدی عملیات اجرا شده

  • انجام بازرسیهای فنی دوره ای مطابق با برنامه و روشهای اجرایی مدون به منظور بهره برداری ایمن، اقدام پیشگیرانه و جلوگیری از بروز خرابیهای احتمالی

  • تمامی تعمیرات در محل مورد نظر کارفرما به اجرا در می آید و در صورت نیاز در محل کارگاه مجهز BKS نیز با در اختیار داشتن تمامی امکانات امکان پذیر است