آزمون و صدور گواهینامه

ارزیابی و سنجش مهارت تئوری و عملی شرکت کنندگان در دوره جهت تایید صلاحیت آنها و اعطای مدارک معتبر مرتبط با دوره آموزشی گذرانده شده، از طریق آزمونهای استاندارد مشخص شده برای هر دوره آموزشی، به صورت یک یا چند مورد از انواع آزمونها (تستی، تشریحی و عملی ) انجام می گیرد.

خلاصه سوابق صدور گواهینامه

  • صدور بیش از 2500 گواهینامه تست های غیرمخرب (NDT) مطابق با الزامات انجمن تست های غیرمخرب آمریکا (ASNT)
  • صدور بیش از 1500 گواهینامه بازرسی جوش (CWI) مطابق با الزامات انجمن جوشکاری آمریکا (AWS)
  • صدور بیش از 700 گواهینامه دوره های کد و استانداردهای ASME, API, AWS
  • صدور بیش از 2500 گواهینامه بازرسی رنگ و پوشش مطابق با الزامات انجمن ملی مهندسان خوردگی آمریکا (NACE)
  • صدور بیش از 500 گواهینامه در زمینه دوره های کوتاه مدت مهندسی کاربردی جوش
  • صدور بیش از 1700 گواهینامه جوشکار در فرآیندهای SMAW, GMAW, TIG, FCAW, SAW
  • صدور بیش از 16000 گواهینامه معتبر جوشکاری تحت لیسانس انستیتو جوش ایتالیا (IIS) مطابق با استاندارد EN 287