تست های غیرمخرب ، روش های معمول

   • تست پرتونگاری (RT-X & Ý)
   • تست ذرات مغناطیسی (MT)
   • تست فراصوتی (UT)
   • تست مایعات نافذ (PT)
   • تست چشمی (VT)

تست های غیرمخرب ، روش های پیشرفته

    • تست فراصوتی به روش Phased Array
    • تست اولتراسونیک به روش TOFD
    • سیستم پر سرعت تست لوله به روش Guided Wave
    • بازرسی کف مخازن ذخیره به روش MFL
    • بازرسی لوله های مبدل های حرارتی به روشهای MFL , ET