دوره های گروه تست های غیرمخرب (NDT)

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی
40 ساعت آموزشی

40 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

40 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

40 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی
تست ذرات مغناطیسی (MT)  سطح I و II

تست مایع نافذ (PT) سطح I و II

تست التراسونیک  (UT)سطح I و II

تست التراسونیک  (UT) TOFD

تست التراسونیک  (UT) Phased Array

تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RTI) سطح I و II

تست رادیوگرافی (RT) و تفسیر فیلم (RTI) سطح I و II

تست چشمی (VT) سطح I و II

کارگاه روشهای کاربردی تستهای غیر مخرب (NDT)

دوره های گروه بازرسی فنی مطابق با مبانی کد / استاندارد

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی
80 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

40 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی
بازرسی جوش (CWI)مطابق با AWS QC-1

بازرس ارشد جوش (SCWI) مطابق با AWS QC.1

بازرسی رنگ و پوشش (NACE-CIP Level 1,2)   

بازرسی عایق های صنعتی (ICorr Level 2)

بازرسي خطوط لوله مطابق با API 1104

بازرسی و نظارت بر ساخت مخازن ذخیره مطابق با API 650  

بازرسي و نظارت بر ساخت مخازن زير فشار مطابق با كد ASME Sec. VIII, Div. 1

بازرسي و نظارت بر سیستم لوله كشي مطابق با كدهای ASME سریB31

AWS D1.1  بازرسي سازه هاي فولادي ساختماني مطابق با كد

بازرسي در هنگام بهره برداری مخازن زیر فشار مطابق با API 510

بازرسي در هنگام بهره برداری سيستم لوله كشي مطابق با API 570

بازرسي در هنگام بهره برداری مخازن ذخيره مطابق با API 653

بازرسی مجتمع صنعتی در هنگام بهره برداری (API Plant Inspector-API 510, 570, 653)

مكانيزمهاي تخريب تجهيزات فرايندي مطابق با API 571

ارزيابي قابليت سرويس دهي (FFS) مطابق با API 579

بازرسي بر مبناي ريسك (RBI) مطابق با API 580, 581

بازرسي و مباني اجراي عمليات Hot Tapping مطابق با API 2201

بازرسي جرثقيل‌ها (هنگام ساخت و بهره برداری)  مطابق با كد ASME

دوره جامع و کاربردی كدهای   ASME(Sec. II, V, VIII, IX, B31)

توپکرانی هوشمند (Intelligent Pigging)

بازرسی فرایندهای ساخت شیرهای صنعتی (در هنگام تولید و بازرسی نهایی)

بازرسی تجهیزات دوار  (توربین بخار و گاز، کمپرسورهای گریز از مرکز و پمپ)

دوره های گروه کوتاه مدت کاربردی مهندسی

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری

تئوری و عملی

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه

تئوری و کارگاه
32 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

80 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

8  ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

16 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی

32 ساعت آموزشی
تدوين مدارك WPS و PQR مطابق با كد ASME Sec. IX

تدوين مدارك WPS و PQR مطابق با كد AWS D1.1

مهندسی کاربردی جوش (سطح I)  

مهندسی کاربردی جوش (سطح II) 

انتخاب و شناسایی مواد پایه آهنی در صنایع بر مبناي كليد فولاد

انتـخاب و شنـاسایی مـواد در سـرويسـهاي پـالايـشگـاهـي به هـمـراه تـشريـح الـزامـات NACE MR 0175/ISO 15156

مبانی کاربردی، اجرا، استقرار و مستند سازی استاندارد ISO 3834

تحلیل تنشهای پسماند و پیچیدگی در جوش و تکنیکهای کاهش آن

جوش پذیری فلزات و انتخاب روش مطلوب جوشکاری

انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری مطابق با كدگذاري AWS

مبانی کاربردی جوشکاری فولادها (كربني، كم آلياژي و پر آلياژي)

ایمنی تخصصی در جوشكاري و برشكاري مطابق با ANSI Z49.1

عیوب جوش (علل بروز ، نحوه رفع و  محدوده های پذیرش)

طراحی اتصالات جوشی و نقشه خواني اجراي جوشكاري

طراحی و محاسبات جوش (بارگذاري استاتيك)

طراحی و محاسبات جوش (بارگذاري سيكلي و ديناميك)

تکنیک های مطلوب جوشکاری تعمیری (Repair Welding)

عملیات حرارتی و متالورژی مقاطع جوشكاري شده

مبانی كاربردي حفاظت در برابر خوردگي

مبانی كاربردي حفاظت كاتديك

دوره های گروه طراحی - مهندسی

تئوری

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی

تئوری و عملی
60 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

24 ساعت آموزشی

100 ساعت آموزشی

48 ساعت آموزشی

40 ساعت آموزشی
تئوري طراحي لوله كشي در واحدهای فرایندی (Process Piping)  

طراحي مخازن زیر فشار توسط نرم افزار PV Elite

طراحي مبدلهاي حرارتي توسط نرم افزار Aspen B-jac & HTRI

طراحي مخازن ذخيره به همراه آموزش نرم افزار  Tank

طراحي/محاسبات استاتيكي و ديناميكي در سازه هاي ساختماني (بتوني و فولادي) توسط نرم افزار ETABS

طراحي استاتيكي در سازه هاي ساختماني توسط نرم افزار ETABS

مدل سازي سازه هاي ساختماني توسط نرم افزار X Steel

دوره های گروه عملی

تئوری و عملی

تئوری و کارگاه
با هماهنگی

با هماهنگی
آموزش عملی انواع فرآيندهاي جوشكاري

آموزش عملی ريگري (طناب بند) و الزامات ايمني اپراتورهاي جرثقيل