معرفی واحد آموزش

معرفی واحد آموزش واحد آموزش گروه مهندسین مشاور جوش و بازرسی فنی (BKS) از سال 1378، فعالیت خویش را آغاز نموده و دیرتر به عنوان مرکز تایید صلا.حیت شده آموزشی از انستیتو بین المللی جوش ایتالیا (IIS) و مورد تایید آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران، در زمینه آموزش دوره های تخصصی و کاربردی بازرسی […]