اجرای تعمیرات توسط جوشکاری

  دپارتمان اجرای تعمیرات توسط جوشکاری (Repair Welding) مشاوره و ارایه راهکارهای فنی و مهندسی جوش و اجرای عملیاتی جوشکاری تعمیری امکان سنجی اجرای تعمیرات توسط جوشکاری بررسی صرفه اقتصادی و طرح توجیهی تدوین و تنظیم روشهای اجرایی بازرسی پیش از شروع تعمیرات به منظور شناسایی دقیق محلهای معیوب تدوین و تنظیم روشهای اجرایی جوشکاری…