خلاصه سوابق بازرسی

خلاصه سوابق بازرسی سازه های فلزی دریایی، صنعتی، ساختمانی سازه های فلزی پروژه زامياد2 – شرکت مهندسي توسعه سايپا برج های چند گانه مجتمع آتي شهر پارک فن آوری رياست جمهوری کنسرسيوم صنايع مس و بتن(CIC) مجتمع تجاری پرنيان کوثر شرکت کنترل ترافيک ايران دفتر فن آوری رياست جمهوری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی…