معرفی مدیران

معرفی مدیران و مشاوران علی جمالی مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی كارشناس مهندسی مكانيكبازرس ارشد بين المللی جوش (IWIP–Comprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)(ASNT NDT Level III # 164704 (MT, PT, RT, UT, VTطراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE–DCC)مدیریت […]