معرفی مدیران

معرفی مدیران علی جمالی مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی كارشناس مهندسی مكانيكبازرس ارشد بين المللی جوش (IWIP-Comprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)(ASNT NDT Level III # 164704 (MT, PT, RT, UT, VTطراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)مدرس تایید صلاحیت […]