آزمون و صدور گواهینامه

آزمون و صدور گواهینامه ارزیابی و سنجش مهارت تئوری و عملی شرکت کنندگان در دوره جهت تایید صلاحیت آنها و اعطای مدارک معتبر مرتبط با دوره آموزشی گذرانده شده، از طریق آزمونهای استاندارد مشخص شده برای هر دوره آموزشی، به صورت یک یا چند مورد از انواع آزمونها (تستی، تشریحی و عملی ) انجام می […]