معرفی مدیران

علی جمالی

مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مكانيك
بازرس ارشد بين المللی جوش (IWIP-Comprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
(ASNT NDT Level III # 164704 (MT, PT, RT, UT, VT
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)
مدرس تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش (IIW)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

مهدی بیگلری

مدير مالی و اداری

مدير مالی و اداری
کارشناس حسابداری
گواهينامه مديريت مالی
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020  از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001  از DQS

هراند جوادیانس

مدير بازرسی فنی و مدرس تخصصی تست های غيرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مواد
ASNTNDT Level III # 167679(MT ,PT ,RT ,UT ,VT)
مدرس تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش  (IIW)
پروانه مشاوره / بازرسی  از مركز تحقيقات وزارت كار در آموزش ايمنی
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020  از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001  از DQS

عظیما ستوده شریفی

مدير آموزش و تضمین کیفیت

كارشناس مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
گواهينامه برنامه ريزی مواد و منابع مورد نياز توليد
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020  از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001  از DQS

بابک نصرالله بیگی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی طراحی جوش و سازه

دكترای مهندسی عمران – سازه
پروانه رتبه 1 طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی
مدرس تاييد صلاحيت شده از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری
مدرس تاييد صلاحيت شده از سازمان نظام مهندسی کشور

محمدرضا سلطان محمدی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مدرس و ممتحن مورد تاييد انستيتو بين المللی جوش (IIW)
عضو کمیته برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه علمی و کاربردی

ماهیار تسبیحی

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی رنگ و پوشش

كارشناس مهندسی شیمی
بازرس سطح III رنگ و پوشش از انجمن مهندسين خوردگی آمريكا (NACE- CIP)
بازرس سطح III رنگ و پوشش از TWI انگلستان
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)

محمدمهدی سرکشیکیان

سرپرست بازرسی فنی و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی جوش

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
ASNT NDT Level II
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

بهزاد راکعی

مشاور و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS
پروانه مشاوره / بازرسی از مرکز تحقيقات وزارت کار در بازرسی بویلر و مخازن تحت فشار، بازرسی ایمنی جرثقیل و آموزش ایمنی

ابوذر میرزایی شریفی زاده

بازرس فنی ارشد و مدرس تخصصی تستهای غیرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
ASNTNDT Level III # 226950(RT ,UT)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020  از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001  از DQS

علیرضا پورملک آرا

سرپرست بازرسی فنی و NDT

كارشناس مهندسی تکنولوژی جوشکاری
ASNT NDT Level II
Certified Welding Inspector
Paint & Coating Inspector
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS