معرفی مدیران و مشاوران

علی جمالی

مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مكانيك
بازرس ارشد بين المللی جوش (IWIPComprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
(ASNT NDT Level III # 164704 (MT, PT, RT, UT, VT
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACEDCC)
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) و مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO/IEC 17020:2012

هراند جوادیانس

مدير بازرسی فنی و مدرس تخصصی تست های غيرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مواد
ASNTNDT Level III # 167679(MT ,PT ,RT ,UT ,VT)
Certified Welding Inspector
پروانه مشاور حفاظت فنی و خدمات ايمنی از مركز تحقيقات وزارت كار
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) و مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان
مستند سازي و مميزي داخلي مطابق با ISO/IEC 17020:2012

مهدی بیگلری

مدير مالی و اداری

کارشناس حسابداری
مديريت مالی
مستند سازی و مميزي داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان
مستند سازي و مميزي داخلي مطابق با ISO/IEC 17020:2012

عظیما ستوده شریفی

مدير تضمین کیفیت و آموزش

كارشناس مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از IIW
برنامه ريزی مواد و منابع مورد نياز توليد
برنامه ريزی و كنترل پروژه با MSProject
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO/IEC 17020:2012

محمدمهدی سرکشیکیان

سرپرست بازرسی فنی و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی جوش

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از IIW
ASNT NDT Level II
Certified Welding Inspector
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از EAQA
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

بهزاد راکعی

مشاور تضمین / کنترل کیفیت و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از IIW
Certified Welding Inspector
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان
پروانه مشاوره / بازرسی از مرکز تحقيقات وزارت کار در بازرسی بویلر و مخازن تحت فشار، بازرسی ایمنی جرثقیل و آموزش ایمنی

بابک نصرالله بیگی

مشاور و مدرس تخصصی طراحی جوش و سازه

دكترای مهندسی عمران – سازه
پروانه رتبه 1 طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی
مدرس تاييد صلاحيت شده از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری و سازمان نظام مهندسی 

محمدرضا سلطان محمدی

مشاور و مدرس تخصصی مهندسی جوش و انتخاب / شناسایی مواد

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مدرس و ممتحن مورد تاييد انستيتو بين المللی جوش (IIW)
عضو کمیته برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه علمی و کاربردی

ماهیار تسبیحی

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی رنگ و پوشش

كارشناس مهندسی شیمی
بازرس سطح III رنگ و پوشش از انجمن مهندسين خوردگی آمريكا (NACECIP)
بازرس سطح III رنگ و پوشش از TWI انگلستان
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACEDCC)

ابوذر میرزایی شریفی زاده

مشاور و مدرس بازرسی فنی و NDT

كارشناس ارشد مهندسی مواد
ASNTNDT Level III # 226950(RT ,UT)
Certified Welding Inspector
Paint & Coating Inspector
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO/IEC 17020:2012

حسین طاهری

سرپرست و مفسر PAUT / TOFD

كارشناس مهندسي مواد
CSWIP PAUT Level III
CSWIP TOFD Level III
ASNT NDT Level II