معرفی مدرسین

علی جمالی

مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مكانيك
بازرس ارشد بين المللی جوش (IWIP-Comprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
(ASNT NDT Level III # 164704 (MT, PT, RT, UT, VT
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)
مدرس تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش (IIW)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020 از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

هراند جوادیانس

مدير بازرسی فنی و مدرس تخصصی تست های غيرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مواد
ASNTNDT Level III # 167679(MT ,PT ,RT ,UT ,VT)
مدرس تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش  (IIW)
پروانه مشاوره / بازرسی  از مركز تحقيقات وزارت كار در آموزش ايمنی
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020  از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001  از DQS

ماهیار تسبیحی

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی رنگ و پوشش

كارشناس مهندسی شیمی
بازرس سطح III رنگ و پوشش از انجمن مهندسين خوردگی آمريكا (NACE- CIP)
بازرس سطح III رنگ و پوشش از TWI انگلستان
طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)

محمدرضا سلطان محمدی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مدرس و ممتحن مورد تاييد انستيتو بين المللی جوش (IIW)
عضو کمیته برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه علمی و کاربردی

مسعود وطن آرا

مشاور و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
مدرس و ممتحن تایید صلاحیت شده از انستیتو بین المللی جوش (IIW)

محمدمهدی سرکشیکیان

سرپرست بازرسی فنی و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی جوش

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
ASNT NDT Level II
مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS

ابوذر میرزایی شریفی زاده

بازرس فنی ارشد و مدرس تخصصی تستهای غیرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
ASNTNDT Level III # 226950(RT ,UT)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 17020  از DQS
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001  از DQS

سیامک رفیع زاده

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی فنی در هنگام ساخت و بهره برداری

كارشناس مهندسی مكانيك
طراح مخازن ذخیره اتمسفریک و مبدل های حرارتی
سوپروایزر اجرایی نصب تجهیزات مکانیکی 
بازرس جوش (CSWIP 3.1)
ASNT NDT Level II

بابک نصرالله بیگی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی طراحی جوش و سازه

دكترای مهندسی عمران – سازه
پروانه رتبه 1 طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی
مدرس تاييد صلاحيت شده از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری
مدرس تاييد صلاحيت شده از سازمان نظام مهندسی کشور

بهزاد راکعی

مشاور و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW)
گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از DQS
پروانه مشاوره / بازرسی از مرکز تحقيقات وزارت کار در بازرسی بویلر و مخازن تحت فشار، بازرسی ایمنی جرثقیل و آموزش ایمنی