معرفی دوره های آموزشی

دوره های گروه تست های غیرمخرب (NDT)

 • تست ذرات مغناطیسی (MT)  سطح I و II
  40 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تست مایع نافذ (PT) سطح I و II
  40 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تست التراسونیک  (UT)سطح I و II
  80 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تست التراسونیک  (UT) TOFD
  80 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تست التراسونیک  (UT) Phased Array
  80 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RTI) سطح I و II
  40 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تست رادیوگرافی (RT) و تفسیر فیلم (RTI) سطح I و II
  80 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تست چشمی (VT) سطح I و II
  40 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • کارگاه روشهای کاربردی تستهای غیر مخرب (NDT)
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی

دوره های گروه بازرسی فنی مطابق با مبانی کد / استاندارد

 • بازرسی جوش (CWI)مطابق با AWS QC-1
  80 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرس ارشد جوش (SCWI) مطابق با AWS QC.1
  48 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسی رنگ و پوشش (NACE-CIP Level 1,2)   
  48 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسی عایق های صنعتی (ICorr Level 2)
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي خطوط لوله مطابق با API 1104
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسی و نظارت بر ساخت مخازن ذخیره مطابق با API 650  
  40 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي و نظارت بر ساخت مخازن زير فشار مطابق با كد ASME Sec. VIII, Div. 1
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي و نظارت بر سیستم لوله كشي مطابق با كدهای ASME سریB31
  48 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • AWS D1.1  بازرسي سازه هاي فولادي ساختماني مطابق با كد
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي در هنگام بهره برداری مخازن زیر فشار مطابق با API 510
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي در هنگام بهره برداری سيستم لوله كشي مطابق با API 570
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي در هنگام بهره برداری مخازن ذخيره مطابق با API 653
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسی مجتمع صنعتی در هنگام بهره برداری (API Plant Inspector-API 510, 570, 653)
  80 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • مكانيزمهاي تخريب تجهيزات فرايندي مطابق با API 571
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • ارزيابي قابليت سرويس دهي (FFS) مطابق با API 579
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي بر مبناي ريسك (RBI) مطابق با API 580, 581
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي و مباني اجراي عمليات Hot Tapping مطابق با API 2201
  16 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسي جرثقيل‌ها (هنگام ساخت و بهره برداری)  مطابق با كد ASME
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • دوره جامع و کاربردی كدهای   ASME(Sec. II, V, VIII, IX, B31)
  48 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • توپکرانی هوشمند (Intelligent Pigging)
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسی فرایندهای ساخت شیرهای صنعتی (در هنگام تولید و بازرسی نهایی)
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • بازرسی تجهیزات دوار  (توربین بخار و گاز، کمپرسورهای گریز از مرکز و پمپ)
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی

دوره های گروه کوتاه مدت کاربردی مهندسی

 • تدوين مدارك WPS و PQR مطابق با كد ASME Sec. IX
  32 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • تدوين مدارك WPS و PQR مطابق با كد AWS D1.1
  24 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • مهندسی کاربردی جوش (سطح I)  
  80 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • مهندسی کاربردی جوش (سطح II) 
  80 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • انتخاب و شناسایی مواد پایه آهنی در صنایع بر مبناي كليد فولاد
  24 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • انتـخاب و شنـاسایی مـواد در سـرويسـهاي پـالايـشگـاهـي به هـمـراه تـشريـح الـزامـات NACE MR 0175/ISO 15156
  24 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • مبانی کاربردی، اجرا، استقرار و مستند سازی استاندارد ISO 3834
  24 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • تحلیل تنشهای پسماند و پیچیدگی در جوش و تکنیکهای کاهش آن
  16 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • جوش پذیری فلزات و انتخاب روش مطلوب جوشکاری
  16 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری مطابق با كدگذاري AWS
  16 ساعت آموزشی / تئوری و کارگاه
 • مبانی کاربردی جوشکاری فولادها (كربني، كم آلياژي و پر آلياژي)
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • ایمنی تخصصی در جوشكاري و برشكاري مطابق با ANSI Z49.1
  16 ساعت آموزشی / تئوری
 • عیوب جوش (علل بروز ، نحوه رفع و  محدوده های پذیرش)
  16 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحی اتصالات جوشی و نقشه خواني اجراي جوشكاري
  8 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحی و محاسبات جوش (بارگذاري استاتيك)
  16 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحی و محاسبات جوش (بارگذاري سيكلي و ديناميك)
  16 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • تکنیک های مطلوب جوشکاری تعمیری (Repair Welding)
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • عملیات حرارتی و متالورژی مقاطع جوشكاري شده
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • مبانی كاربردي حفاظت در برابر خوردگي
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • مبانی كاربردي حفاظت كاتديك
  32 ساعت آموزشی / تئوری و عملی

دوره های گروه طراحی - مهندسی

 • تئوري طراحي لوله كشي در واحدهای فرایندی (Process Piping)  
  60 ساعت آموزشی / تئوری
 • طراحي مخازن زیر فشار توسط نرم افزار PV Elite
  48 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحي مبدلهاي حرارتي توسط نرم افزار Aspen B-jac & HTRI
  48 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحي مخازن ذخيره به همراه آموزش نرم افزار  Tank
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحي/محاسبات استاتيكي و ديناميكي در سازه هاي ساختماني (بتوني و فولادي) توسط نرم افزار ETABS
  100 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • طراحي استاتيكي در سازه هاي ساختماني توسط نرم افزار ETABS
  24 ساعت آموزشی / تئوری و عملی
 • مدل سازي سازه هاي ساختماني توسط نرم افزار X Steel
  40 ساعت آموزشی / تئوری و عملی

دوره های گروه عملی

 • آموزش عملی انواع فرآيندهاي جوشكاري
  با هماهنگی / تئوری و عملی
 • آموزش عملی ريگري (طناب بند) و الزامات ايمني اپراتورهاي جرثقيل
  با هماهنگی / تئوری و کارگاه