خلاصه سوابق بازرسی ها

برخی از کارفرمایان سازه های دریایی، صنعتی و ساختمانی

برخی از کارفرمایان قطعات و تجهیزات صنعتی، مخازن زیر فشار و مبدل های حرارتی