معرفی دوره ها

دوره های گروه تست های غیرمخرب (NDT) تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی تئوری و عملی 40 ساعت آموزشی 40 ساعت آموزشی 80 ساعت آموزشی 80 ساعت آموزشی 80 ساعت آموزشی 40 ساعت آموزشی 80 ساعت آموزشی…