معرفی مدرسین

علی جمالی مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی كارشناس مهندسی مكانيك بازرس ارشد بين المللی جوش (IWIP-Comprehensive Level) و مهندس بين المللی جوش (IWE) از انستيتو بين المللی جوش (IIW) )ASNT NDT Level III # 164704 ( MT, PT, RT, UT, VT طراح کنترل خوردگی از انجمن مهندسین خوردگی امریکا (NACE-DCC)…